Brugerrådet

Her finder du information om brugerrådet, dets medlemmer og referater af deres møder.

Brugerrådets formål er at skabe et positivt samarbejde mellem lystbådehavnens brugere (personer med båd eller bådplads i havnene) maritime foreninger og Faaborg Havn. Brugerrådet skal være forum for dialog og drøftelse af gode ideer, som kan forbedre og udvikle lystbådehavnens faciliteter for sejlere borgere og turister.

Luk alle
Åben alle

Brugerrådets medlemmer

Præsentation af medlemmerne:

Frank Faxøe - havnemester
Sigurd Lund Henriksen - plads 310
Erik Sørensen - Træskibsforeningen Håbet
Bent Ipsen - Formand for bådejerforeningen - plads 263
Allan Jensen - Faaborg Sejlklub
Steen Povlsen - plads 518
Per Thomsen - SG100 Marna

Referater fra møderne 2021

Referat af mødet den 24.november inkl. stormødet

Referat af møde den 24. november 2021

Faaborg havns brugerudvalg.
Onsdag d. 24. november på restaurant ”Kompasset” Værftsvej 15, kl. 18.00
Deltagere: Frank Faxø, Sigurd Lund Henriksen, Allan Jensen(sejlklubben), Joan Aaskov Rasmussen, Bent Ipsen(bådejerforeningen), Erik Sørensen(Håbet), Allan Winther Jørgensen(havnen) Jens Peder Plogh(havnen) Claus Jepsen.

Mødet afholdes umiddelbart før det årlige møde for havnens brugere. På stormødet er der valg af 2 nye repræsentanter for de ikke organiserede brugere. Af 3 opstillede kandidater valgtes Sigurd Lund Henriksen og Steen Poulsen. Efter stormødet og valget har det nye brugerråd konstitueret sig således:
Formand : Sigurd Lund Henriksen
Næstfm : Allan Jensen
Sekretær: Bent Ipsen
”Marnas” repræsentant i rådet er fremover Per Thomsen. Fra ”Håbet” er det Erik Sørensen.

Referat:
Meddelelser fra havnen:
1) Vinteropbevaring på havnens område
Der er ca. 200 både på land i år. Der er ikke plads til flere.

2) Priser på pladser 2022 (gl. ordning)
Priserne for gl. ordning reguleres med 4.9 procent m.h.p. en prisharmonisering over nogle år.

3) Autocampere
De 6 gamle pladser er helårspladser. De ny 8 pladser er kun sommerpladser.
Antallet af autocampere i 2021 er næsten fordoblet.

4) Toilet og badefaciliteter (renovering gl. bygning)
Der er indhentet tilbud på en totalrenovering af ”Pumpestationen” på ca. 1 mill. Kr. Påregnes at kunne gennmemføres i løbet af vinteren.

5) Maritim week-end drøftelse forår/efterår – bemanding
Sigurd har haft kontakt til Amatørfiskerne som er positive m.h.p. at indgå i arrangementet. Erik fortæller om muligheden for samarbejde med Kappelns gl. skibe.
Deltagere; «Håbet» Amatørfiskerne, Sejlklubben , Bådejerforeningen, Havnen.
Sigurd indkalder interessenter til indledende drøftelser i start dec. md. Her aftales også tidspunkt for næste ordinære møde.

6) Gennemgang af havnens orientering på det store årlige brugerrådsmøde
Henvises til havnemesterens fremlæggelse på stormødet Kan ses på havnens hjemmeside.

Fra brugerne:
1) OBS!! Brugerrådets vedtægter fastslår at Brugerrådet skal høres i forbindelse med væsentlige ændringer. Eks. Vis klubbernes lejebetingelser. Lokalplaner og projekter. Havnen bedes gøre de ansvarlige politikere opmærksom herpå, således at eventuelle ændringer/projekter bliver hørt i brugerrådet så alle synspunkter og holdninger er belyst før endelig beslutning i de politiske organer. Brugerrådet bliver hørt.

Nedenstående punkter udsættes til næste møde p.g.a. tidnød.
2) Olieaffaldscontainere. De er ofte overfyldt af brugerne således at almindelig brug er næsten umulig. Andre løsningsmuligheder ?
3) Nyt masteopbevaring status ?
4) Drøftelse af gratis vand på broerne efter brugerhenvendelse.
5) Pullerter på de gamle broer i marinaen. Har været drøftet tidligere af hensyn til at gøre det lettere for ældre sejlere at fortøje. Det blev besluttet at erfaringer fra de ny broer i inderhavnen skulle danne grundlag for om samme ordning kunne etableres på de gamle broer. Afklaring.
6) Drøftelse af om Brugerrådet skal rette henvendelse til politikerne/planlæggerne omkring slagterigrunden med forslag om at afsætte yderligere arealer til rådighed for vinteropbevaring af både/ p-pladser om sommeren.

 


BRUGERUDVALGSMØDE FOR ALLE BRUGERE AF FAABORG HAVNOnsdag den 24. november på restaurant Kompasset i Faaborg kl. 19.00
Dagsorden, havnens beretning og formandens beretning

Velkomst
1. Velkomst ved Frank Faxøe

Valghandling
2. Præsentation af kandidater
a. Sigurd Lund Henriksen
b. Steen Poulsen
3. Valg

Orientering fra havnen / Havnens beretning
1. Økonomi
a. Havnen forventer for hele året et mindre positivt resultat end det budget-terede overskud. Budgetteret overskud t.kr. 3.439, forventet overskud t.kr 2.939, en forskel på t.kr. 500,-

b. Overskuddet er før renter på havnens anlægsinvesteringer og budgettet skal indfries for at kunne afregne renterne. Så havnen mangler en indtjening i året på omkring t.kr. 500, hvilket vil blive overført til efterfølgende år.

c. Havnen er selvfinansierende og modtager ingen kommunale støttekroner.
d. Særlige forhold i 2021:

i. På indtægtssiden har havnen øget indtjeningen som følge af flere overnat-tende gæster end tidligere og som følge af flere solgte fastligger pladser.

ii. Havnen oplever i året en stor nedgang i indtjeningen på ISPS-havnen i forhold til tidligere år, hvor Blue Star Line var kunde. Omsætningen på Blue Star Line udgjorde i 2019 t.kr. 1.280,- og i 2020 t.kr. 507,- og i 2021 indtil dato t.kr. 70,-.

iii. Havnen har i året, som følge af den hårde frost i begyndelsen af året, haft ekstraordinære store omkostninger på skader på kloak, el og vandinstallation-er.

iv. Driften for havnen er ekstraordinært påvirket i 2021 af indkøb af stativer for t.kr. 560,- til brug for vinteropbevaring af både.

v. Havnen har indkøbt mastereol, støbt og klar til montering for cirka t.kr. 75,-

2. TRYG redningsstiger
a. Vi har fået doneret yderligere 4 stiger fra TRYG fonden der skal placeres i Inderhavnen. Tidligere på året fik vi doneret 9 stiger.

3. Estakaden
a. Projektet er færdigt og vi har nu en stærk og holdbar havn i mange år frem.

4. Bro A og Oliebro
a. Bro A og Oliebro er færdige og der er taget aflevering i foråret.

5. Nye hjertesartere
a. Der er opsat nye hjertestartere på havnen, en ved Kompasset, en på Vestkaj og en ved Havnekontoret.

6. Fyn Rundt for gamle træskibe
a. Det var en stor succes i 2021 med besøget, det trak mange mennesker til havnen og der var livlig handel i boder, cafeer og restauranter.
b. Igen i 2022 er vi blevet bedt om at være værtsby, hvilket vi har sagt ja tak til.
c. Havnen har ingen indtægter ved arrangementet.

7. Fiskesalgsforeningen
a. Fiskesalgsforeningen er sat til salg. Bygningen ligger på lejet grund der tilhører Faaborg Havn / kommunen. Vi har været i dialog med Fiskesalgs-foreningen og foreslået at havnen kan leje bygningen i en tidsbegrænset periode og derved sikre at fiskerne har adgang til is og kølerum.
b. I lejeperioden kan vi vurdere behovet for yderligere toiletter og baderum og udvikle et projekt i bygningen.

8. Dansk Søredningsselskab
a. Havnen er i dialog med Dansk Søredningsselskab om etablering på Faaborg Havn. Med de placeringer de allerede har, vil det give rigtig god mening.
b. Redningstjenesten vil på et tidspunkt i år aflægge havnen et besøg for at se på mulighederne. I den forbindelse vil de gerne møde foreninger m.fl. da de har et rekrutteringsbehov på måske helt op til 50 personer, nærmere herom senere

9. Kulturhavnen
a. Vi har for nuværende kontrakt med 10 bevaringsværdige skibe i kulturhavn-en og der er stadig plads til flere.
b. Tidligere på året har Amatørfiskerne ansøgt om mulighed for at etablere en flydebro mere, dette blev der givet afslag til i TMU.
c. Vi har udfordringer med at få en endelig lejekontrakt på plads med fore-ningen Træskibspladsen for den del af kulturhavnen amatørfiskerne ikke lejer. Når vi ikke i mål med en lejekontrakt er vi nødsaget til at se på alter-nativer, det kunne være:
i. Eventuelt et ny færgeleje for Lillebjørn
ii. Basehavn for erhvervsfartøjer
iii. Plads til Havnens egen båd, Jønne.
iv. Etablering af ny jollehavn.
v. Base for en SAR båd fra Dansk Søredningsselskab
vi. På det opfyldte areal kunne der placeres en facilitetsbygning til brug for en fremtidig udvidelse af havn/marina.
vii. Plads til trailerbåde
viii. Plads til et nyt koncept ”Day Stac” både med en fuld serviceløsning.

10. Tømningsmuligheder for både og autocampere
a. Vi etablerer en yderligere slamsuger til både i marinaen omkring service-kajen, desuden kigges der på etablering af tømningsmuligheder af sort og gråt vand fra autocamperne.
b. Slamsugeren til både i Inderhavnen, er blevet renoveret og tanken er at lade den blive hvor den er, så der er to tømningsmuligheder i både Inderhavn og marina.

11. Priser, harmonisering af priser på bådpladser på gamle og nye kontrakter:
a. Priserne på bådpladser på gamle kontrakter justeres pr. 1. januar 2022 med 4,9% på kvadratmeterprisen.
b. Priserne på nye kontrakter justeres med 1,0125% på både kvadratmeter-pris og på grundbeløb.

12. Strøm på vinteropbevaringspladserne
a. For at sikre at vi ikke oplever uheld på vinteropbevarings-pladserne er det kun tilladt at have strøm på sin båd i dagtimerne når man selv er til stede.
b. Vi er ved at undersøge muligheden for at sætte en timer på strømmen så der kan slukkes for den om natten.

13. Renovering af toiletter og badeforhold
a. Vi har fået udarbejdet et projekt til renovering af toiletter og bad ved pumpestationen, pris cirka 1 million eksklusiv moms.

14. Ny bro i inderhavnen og flere fastliggerpladser
a. Vi er ved at kigge ind i mulighederne for at placere en yderligere bro i inderhavnen for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bådpladser i Faaborg.
b. Sidste vinter inddrog vi en del af bro D til fastliggerpladser, vi vil inden næste sæson kigger på yderligere at nedlægge nogle gæstepladser på bro A og B, og gøre dem til fastliggerpladser. Det skal foregå under hensyntagen til at vi fortsat har god plads til gæstesejlere.
c. Antallet af gæstepladser i Inderhavnen er for nuværende 67 pladser, hertil kommer bassinet mellem Havnegade og bro C hvor der kan fyldes op med måske 20 både, afhængig af størrelsen.

15. Status på pladser i Faaborg Havn og ventelister
a. Havnen kan melde helt udsolgt på pladser og opererer nu med en venteliste.
b. Fra 1. januar 2022 vil der blive opkrævet et årligt gebyr på kr. 150,- pr. år for at stå på ventelisten, derved vil vi kunne udsluse de fleste af dem der ikke er reelt søgende efter bådplads.

16. Status på udlejning i havnen - fastliggere
a. Havnen har haft en fantastisk sommer, med rekordmange overnatninger, det har igen i år været en god sommer for Faaborg Havn og ved udgangen af september måned ligger vi foran sidste år med 664 overnatninger, fordelt på autocampere og lystbåde.

b. Havnen har ultimo juli måned fået en tilgang af 8 autocamperpladser således at havnen nu har 14 pladser i alt i sommerhalvåret og 6 helårspladser.

c. Hvis man regner med at der er et gennemsnit på omkring tre personer pr. camper/båd, svarer det til små 40.000 turist overnatninger i sommeren 2021 på Faaborg Havn. Det er ikke et uvæsentligt antal turister, med hvad det medfører af omsætning for de handlende i byen på cafeer og restauranter.

d. Der har desuden været meget liv på havnen af turister og lokale der ikke kommer sejlende, blandt andet tiltrukket af cafeer, streetfood, skonnerter, museer, musikevents, storskærmsarrangementer og det maritime liv generelt.

e. Med andre ord er havnen af stor vigtighed for turismeindsatsen i kommunen, det er derfor vigtigt at tænke havnen ind i udviklingen af byen og derfor finder jeg det ærgerligt, som ansvarlig for havnens drift og for udvikling af havnen, at vi ikke bliver inddraget i det arbejde der pågår omkring udvikling af byen generelt og specifikt af slagteri og slagterigrund, hvor en maritim anvendelse tilsyneladende er udelukket.

f. Det er vigtigt at gøre sig klart at Faaborg Havn i dag er et aktiv for byen, men vi er i konstant konkurrence om at tiltrække både gæster, fastliggere og autocampere, udvikler vi os ikke vil efterspørgslen forsvinde.

17. Røde og grønne skilte
a. Med den store søgning der er til havnen, skal vi slå et slag for at alle bådejere respekterer at det er en del af deres aftale med havnen at de husker at vende skiltene på grøn på bådpladserne når man forlader havnen for mere end en overnatning. Det er så vigtigt at alle vores gæster føler sig velkomne i havnen. Man kan bare meddele havnekontoret hvornår man er tilbage så vender vi skiltet på rødt.

18. Status på både på land
a. Vi har omkring 200 både stående på land i år og havnen er nu fuld. Hvis der kommer ønsker fra flere i de kommende år, er vi nødt til at have mere plads et sted på havnen eller at melde udsolgt.

b. Havnen har indkøbt yderligere stativer i år for t.kr. 560,-

19. Tilmelding til optagning og isætning
a. Det er vigtigt at man husker at melde sig til optagning og isætning når vi sender det ud. Hvis vi komme til at opleve at vi ikke har plads nok på havnen, så er det dem der tilmelder sig, inden for fristerne der bliver prioriteret.

20. Masteskure og plads til, til- og afrigning
a. Havnen har indkøbt en ny mastereol og har fået byggetilladelse til at opsætte den langs det røde hegn ved parkeringspladserne ved Lillestrand. Der er støbt til opsætningen og reolsystemet er klar til montage.

b. På trods af, at vi har arbejdet med dette projekt siden i foråret, indkøbt reolsystemet og støbt til montering, er vi blevet bedt om at stoppe montagen, indtil en ansøgning om leje af arealet er behandlet politisk.

21. ISPS (International Ship and Port Facility Security)/Erhvervskaj
a. ISPS er en international kode som havnen skal efterleve og som skal sikre international skibstrafik mod terror.

b. Kulkajen er et ISPS-område, her kan vi modtage skibstrafik der sejler i internationalt farvand.

c. I 2021 har ISPS kajen indtjent ca. t.kr. 70,- i skibsafgifter og har ikke noget booket for resten af året. Direkte omkostninger ved at opretholde området, som et ISPS-område, udgør i området mellem t.kr. 150,- og 200,- pr. år. Omkostningerne udgøres primært af; at opretholde en døgnbetjent vagttelefon, kursusvirksomhed til sikringspersoner, omkostninger til drift af et el-landstrømsanlæg, øvelsesafholdelser, kontingent til Danske Havne, udvikling og fornyelse af sikringsplaner, sårbarhedsvurderinger og renter på anlægslån m.v.

d. Ved en eventuel nedlæggelse af ISPS-området afskærer det havnen fra at kunne modtage skibe der sejler i internationalt farvand, herunder også krydstogtskibe.

e. Havnen overvejer at bruge en del af arealet til trailerbåde som der bliver flere og flere af. Dette kan kombineres med at vi opretholder området som et ISPS-område. Fordelen for trailerbådejerne er desuden at området er aflåst.

Orientering fra brugerrådet ved Formand Sigurd Lund Henriksen

Formanden orienterede om arbejdet i Brugerrådet, som mødes til fire årlige møder hvor både brugerråd og havnens personale deltager. Formanden bemærkede at havnens øvrige brugere altid er velkomne til at tage fat deres brugerrådsrepræsentanter, hvis der er forhold på havnen de ønskes taget op i brugerrådet.
Formanden orienterede om at man altid kan finde referater fra brugerrådets møder på havnens hjemmeside.

Et lille tilbageblik på årene i brugerrådet:
• Brugerrådet har tidligere sendt skrivelse til kommunalbestyrelsen og By- Land- og Kultur vedrørende mangel på P-pladser og manglende plads til vinteropbevaring af både og om anvendelse af slagterigrunden.
• Skrivelse til Borgmesteren og til By- og Egnsstrategisk Sekretariat vedrørende legepladsen ved Øhavs museet i den gamle havn, der er nu opført en fin legeplads i området.
• Skrivelse til formanden for Teknik og Miljøudvalget vedrørende plads til flere autocampere på havnen. Der er nu sket udvidelse af antallet af pladser, hvilket er positivt for havnens økonomi og det giver flere turister til byen.

Vil lige nævne nogen af de større ting som er sket i perioden:
• Ny mastekran (var virkelig tiltrængt)
• Ny havnekran, området er nu blevet et super område til optagning og til, til- og afrigning af master.
• Nye og super fine vinterstativer inkluderet i havnelejen.
• Nyhedsbreve bliver løbende udsendt med god information til havnens brugere.

Udfordringer emner som skal løses:
• Vinteropbevaring på havnens område, der mangler plads.
• P plads udfordringer i højsæson.
• Beslutning om hvad slagteriet og slagterigrund skal anvendes til, havnen mangler plads.
• El og vand på broerne og betaling - ofte berørt emne
• Rød og grønne skilte, vigtigt der bliver vendt skilte så havnens gæster kan udnytte ledige pladser.
• Prispolitik på gamle og nye pladser
• Maritim weekend brugt båds marked til afholdelse i 2022.

Dette er et kort udklip af udvalgets arbejde, vi forsøger altid at italesætte brugernes ønsker og ideer.

Referat fra brugerrådsmødet

På mødet deltog 21 personer, heraf deltog havnens personale og Formand fra Teknik og Miljøudvalget i Faaborg Midtfyn Kommune, Søren Kristensen.
Der var 15 stemmeberettiget personer til valg af repræsentanter fra de uorganiserede brugere af havnen.
Havnemesteren bød velkommen til alle brugerne og til Søren Kristensen, hvorefter de opstillede kandidater præsenterede sig.

Ved valg, blev Sigurd Lund Henriksen og Steen Poulsen valgt til brugerrådet som repræsentanter for de uorganiserede brugere på Faaborg Havn.

Fra klubberne er repræsentationen således:

Fra :
• Sejlklubben Allan Jensen
• Faaborg Bådejerforening Bent Ipsen
• Træskibsforeningen Haabet Erik Sørensen
• Træskibsforeningen Marna Per Thomsen

Brugerråddet har konstitueret sig således :
• Formand Sigurd Lund Henriksen
• Næstformand Allan Jensen
• Sekretær Bent Ipsen

Det valgte brugerråd sidder til marts 2023, hvor der afholdes nyt brugerråds-møde for alle brugere af Faaborg Havn.
Havnemesteren lykønskede det nye brugerudvalg og takkede det afgående for samarbejdet.

Bemærkninger fra brugerne; der var spørgsmål fra brugerne omkring priser på Faaborg Havn, særligt vedr. betaling af el og vand. Det blev bemærket, at det var meget besværligt med betaling for vand og at både fastliggere og gæster, ikke fandt det rimeligt at der skulle betales særskilt for især vand, i stort set alle andre havne oplever man at vand er til fri afbenyttelse. Havnen vil se ind i de økonomiske konsekvenser for havnen, ved at gøre el og vand gratis for brugerne og drøfte det med brugerrådet på førstkommende møde.

Referat fra møde den 19. januar 2022

Faaborg havns brugerudvalgsmøde.
Onsdag d. 19. jan. i Faaborg Bådejerforening, Værftsvej 9, kl. 14.00
Deltagere: Frank Faxøe(afbud), Sigurd Lund Henriksen, Allan Jensen, Bent Ipsen, Erik Sørensen, Steen Povlsen, Jens Peder Ploug.

REFERAT:
Fra Havnen:

1)Affaldstømning for både og autocampere: Der er indkøbt ny slamsuger der monteres ved servicekajen i marinaen.

2) Ny mole i inderhavn: Der arbejdes på projektet.

3) ISPS-havn: Ingen ændringer.

4) El-aflukning aften og nat på vinterstadepladserne: For at sikre mod evt. elskader og brandskader er der monteret automatisk aflukning af strøm fra standerne fra aften til morgen. Fungerer allerede på pladsen bag Båd og Motor, men er ikke helt på plads på øvrigt vinteropbevaringsareal.

5) Søredningstjenesten: Med henblik på at etablere en station i Faaborg afholder Søredningstjenesten informationsmøde i Sejlklubbens lokaler onsdag d. 9. feb. 2022 kl. 15 og 19. (2 ens møder p.g.a. coronasitiationen)

6) Kulturhavnen: Anvendelse drøftet med foreningerne. Der arbejdes med alternativ udnyttelse af landarealet
der kan give en billigere husleje til træskibspladsen.

7) Kompasset: der er ved at være en ny forpagter af restauranten på plads.

8) Ny redningsstiger: Tryg fonden har yderligere tildelt havnen nogle redningsstiger.

9) Maritim weekend arrangement d. 28/29 maj 2022: Arbejdsgruppen arbejder videre med udførelsen. Havnen stiller gæstebroen yderst mod Munkholm gratis rådighed for både til salg. Tilmelding af både til gratispladser sker til havnekontoret inden ankomst. På land er der indgået aftale med havnen om rådighed over plads til stader m.m. fra legepladsen og ud til Søren olie, samt arealet på gruset på det opfyldte areal.

10) Status for brugerrådets høringssvar vedr. sejlklubbens udvidelsesønsker. Forvaltningen fremlægger sagen på TMU møde d. 27/1-22. Derefter skal sagen til Økonomiudvalgs og Byrådsbehandling. Forventes afklaret i feb. måned 2022.

Fra brugerne:

1) Olieaffaldscontainere. Ofte overfyldt. Er der behov for større container med plads til tomme oliedunke, filtre m.m. ?: Der er ryddet op. Der planlægges om flytning af containere fra inderhavnen (Vestkajen) til marinaen for at bedre forholdene.

2) Drøftelse af gratis vand på broerne: Havnen vil til det næstkommende møde udarbejde en nærmere analyse og vurdering af vandforbrug på havnen ved brugerbetaling - og forventede konsekvenser ved en situation med gratis vand. Beslutning implementeres i 2023.

3) Pullerter på de gamle broer i marinaen: Har været drøftet før, af hensyn til at gøre det lettere for ældre sejlere at fortøje. Det blev besluttet at erfaringer fra de ny broer i inderhavnen skulle danne grundlag for evt. samme ordning kunne bruges i marinaen. Der er gode erfaringer fra de ny broer i inderhavnen som kan overføres til broerne i marinaen. Der er imidlertid forbundet en udgift hermed som havnen skal kunne rumme i budgettet.

4) Havnens budget 2022: Havnens regnskab for 2021 er ikke afsluttet, men budgettet kan ikke holde. Der kommer anslået til at mangle mellem en halv og en hel million til at dække havnens oprindelige budget. Dette beløb skal Havnen selv indtjene i de kommende år. Budgettet for 2022 indeholder kun små justeringer i forhold til tidligere år. Havnen er ved at analysere økonomien, da der er sket væsentlige ændringer. Bl.a. er der stort set ikke indtægter på ISPS -området, hvor der tidligere har været omsat for omkring 1 mil. kr. om året. Det midlertidige kommunale tilskud for afståelse af indtægterne fra slagterigrunden bortfalder i 2023 jf. byrådsbeslutning med i alt 375.000 kr. om året. Hertil kommer indhentningen af tidligere års underskud. Modsat er stort set alle havnens fastliggerpladser nu udlejet.

OBS !!! NÆSTE MØDE FASTSAT TIL d. 25. maj 2022 kl. 14.00 i Bådejerforeningen Værftsvej 9

Referat fra møde den 1. juni 2022

Faaborg havns brugerrådsmøde.

Onsdag d. 1. juni kl. 14.30 på Havnekontoret

Deltagere: Sigurd Lund Henriksen, Jes Graversen, Bent Ipsen, Erik Sørensen, Steen Povlsen, Per Thomsen (afbud pga. arbejde) Fra Havnen: Frank Faxøe, Joan Aaskov Rasmussen, Alan Winther-Jørgensen.

Referat:

Fra Havnen:

1) Evaluering af Maritim Weekend
Generelt en meget positiv tilbagemelding. Auktionsdelen skal måske udelades. Øget markedsføring (opslag/plakater mm.) Øget samarbejde med byens foreninger? Flere madsteder? Drøftelse af afviklingstidspunkt (forår contra efterår). Evt. sammenfaldende med åben by night i byen? Søge fondspenge på forhånd til sikring af evt. udgifter? Øget samarbejde med pressen. I kommende rådsmøde vil vi drøfte videreførelse af maritim weekend fremover.

2) Etablering af nyt masteskur
Da Sejlklubben overtager det eksisterende masteskur jf. byrådets beslutning, skal der findes en alternativ placering. Placering er afhængig af planerne for Slagterigrunden. Med de senest fremlagte planer for slagterigrunden ser det svært ud at finde egnet plads.


3) Prisjustering af elpriser
På grund af stigende elpriser bliver havnen nødsaget til at opregulere elprisen til 4,50 kr. pr. kWh.

4) Det opfyldte areal, aktiviteter sommeren 2022
Kommunen har udlejet et areal på det opfyldte område til pop up restauration (Kammerateriet) i sommeren 2022.

5) Autocamperpladser
Alle 14 pladser har været i licitationsudbud til campingpladserne. Ingen bud indkom. Havnen fortsætter driften som hidtil. Havnens hjemmeside tilrettes med åbningstid for de 8 sommerpladser.

6) Økonomi, budgetopfølgning 31/5-22
Budgettet for 2022 fastholdes efter budgetopfølgningen pr. 31/5-2022. Havnen overfører et underskud på 650.000 fra tidligere år. Fra 2023 mister havnen 375.000 kr. i indtægt fra slagterigrunden som kommunen har kompenseret frem til og med 2022. Havnen har søgt en tillægsbevilling i 2023 og 2024 som godtgørelse for den bortfaldne kompensation.

7) Opdeling af havnen med motorbåde for sig og sejlbåde for sig (brugerhenvendelse)
Havnen har modtaget en henvendelse fra en fastligger der ønsker større adskillelse mellem sejlbåde og motorbåde, da det kan være generende at have en høj motorbåd liggende ved siden af sejlbåd, med udkik lige ned i cockpittet på sejlbåden og en høj/stor motorbåd kan tage udsigten fra en lavere båd. Brugerrådet vurderer, at såfremt sejlbåde/motorbåde føler sig generet af en eller anden grund på sin tildelte plads, bør havnen sammen med pågældende sejler, i det omfang det er muligt, finde en anden plads til båden. Det vil være vanskeligt at styre tildeling af bestemte pladser til sejlbåde og motorbåde- og om sommeren med mange gæstesejlere vil det slet ikke kunne reguleres.

8) Forårsklargøring af toiletter og bad (brugerhenvendelse)
Tidspunktet for åbning af toiletfaciliteter drøftet. Havnen fastsætter fremover en dato for åbning af toilet og bad om foråret der vil fremgå af havnens hjemmeside. Åbning for vand på broer og på vinteropbevaringsplads afhænger af, hvornår frosten ophører. Særlig på broerne er frostrisikoen stor. På vinteropbevaringspladserne søges åbnet så snart det skønnes forsvarligt.


Fra brugerne:

1) Drøftelse af gratis vand på broerne:
Det har tidligere været drøftet om havnen skulle tilbyde gratis vand til havnens brugere eller fortsætte med at tage betaling. Det er nu besluttet at havnen fra og med 2023, laver et forsøg med gratis vand til fastliggere og gæstesejlere, mod et mindre tillæg på taksten for gæstesejlere. Det kræver politisk godkendelse og søges indarbejdet i takstbladet og budget 2023. Efter sæson 2023 vil havnen vurdere på om forbruget af vand har ændret sig væsentligt.

2) Status vedrørende lukning af el om natten på vinteropbevaringspladser.
Gode erfaringer. Giver bedre sikkerhed mod brand. El Lukkes kl. 22.

3) Drøftelse af flere vinteropbevaringspladser fremover og nyt masteskur– hvor?
Som det fremgår af netop offentliggjorte planer for slagterigrunden, ser brugerrådet udfordringer i hvor havnens både kan placeres om vinteren og i, hvor et nyt masteskur kan placeres. I øvrigt føler brugerrådet sig ikke inddraget i processen omkring tildeling af havnens masteskur, og areal omkring det, til sejlklubben. I den sammenhæng vil Brugerrådet kontakte borgmesteren om et møde.

4) Kulturhavnen – status for ny læmole samt vandinstallation.
Læmole er der ikke p.t. økonomisk grundlag for at gennemføre, der kigges på alternativer.
Vandledninger er nedgravet samtidig med el, men vandledningen er ikke færdiggjort.

5) Status toiletrenovering ved pumpestationen.
Bliver shinet op i 2022. Totalrenovering udsat pga. økonomien.

6) Eventuelt

• Bådejerne opfordres igen til at følge fortøjningsreglerne på pælene således at fortøjningsophæng ikke ødelægges. Der skal fortøjes under fortøjningsophænget.

• Opsætning af mågeskræmsler. Den enkelte bådejer kan opsætte på egen båd ikke på havnens moler. Havnen opsætter på udsatte steder.

• Det indstilles til bådejerne at være klar til udsætning af både om foråret, således at p-arealerne kan blive ryddet. I år har det givet problemer at flere både ikke var klar til udsætning til den aftalte dato.


OBS ! Næste møde fastsat til d. 7. september kl. 14.00 på Havnekontoret.

Referat fra møde den 7. september 2022

Faaborg Havns brugerrådsmøde.

Onsdag d. 7. sept. kl. 14.00 på Havnekontoret

Deltagere:  Sigurd L. Henriksen, Erik Sørensen, Bent Ipsen, Frank Faxøe, Steen Povlsen, Jes Graversen, Kim Galschiødt, Per Thomsen, Michael Christensen, Jens Peder Ploug.

 

REFERAT:

  FRA HAVNEN:

 1. Etableret 4 ny bøje pladser på bro 7, beregnet til ”Skipperiet” som udlejer både.
 2. Vinteropbevaringspladser for både vest for slagterigrunden drænet pga. vandansamlinger om vinteren.
 3. Ny pumpestation til tømning af toilet  ved bådkranen etableret. (både og autocampere) Den gamle ved Marinehjemmeværnet bevares så længe den fungerer.
 4. Gratis vand på broerne. Ligger som et budgetønske i havnens budget for 2023.
 5. Kulturhavnens aftaler med foreningerne fortsat ikke på plads.
 6. Udkast til udviklingsplan for havnen ligger i Faaborg bys samlede udkast til udviklingsplan. Der forventes et senere offentligt infomøde om dette.
 7. Havnen er ved at planlægge optagningen til vinterpladser.
  1. Herunder drøftet brandfaren og om mulighed for at lave brandveje mellem bådene, umiddelbart er det ikke et krav, men ved en brand er risikoen stor for omfattende skader. Havnen rådfører sig med deres brancheorganisation og eventuelt brandvæsnet.
 8. Joan er stoppet i havnens administration og Michal er startet i hendes job pr. 1/9-22.
 9. Affaldssortering på havnen. Har været med dispensation som ikke længere kan fås. Ny ordning skal etableres. Vanskeligt at detaljesortere på en havn.
 10. Havnens økonomi (Takster for 2023)
  1. Taksterne pristalsreguleres.
  2. Gamle og ny kontrakter er fortsat under udligning.
  3. Med det lagte budget for 2023 hænger havnens budget sammen.

 

FRA BRUGERNE:

 • Drøftelse af flere vinteropbevaringspladser fremover og nyt masteskur– hvor?

Opsamling på mødet med TMU

Generelt en fornemmelse af, at mødet var nødvendigt og at det var vigtigt med et samlet og enigt forslag til ændring af de fremlagte planer.

Sejlklubben giver udtryk for at det eksisterende masteskur og nyt mastestativ evt.  kan anvendes også efter 2023, hvor sejlklubben overtager arealerne. Der forudsættes årlige aftaler om en sådan brug. Sejlklubben og kommunen har et snarligt møde om vilkårene for den endelige overtagelse – herunder prisen for masteskuret.

 • Kulturhavnen – status for ny læmole samt vandinstallation.

Ingen afklaring af læmoleløsning p.t. / Vandinstallation ikke færdiggjort.

Havnen forklarer at der ikke bygges en yderligere læmole i kulturhavnen før formål og anvendelse af havnebassinet er besluttet og indtil at der foreligger en lejeaftale med havnen og en bruger.

Havnen forklarer at det blandet andet er på grund af der ikke har været adgang til vand og strøm at prisen for at ligge i kulturhavnen udgør 50% af de normale takster.

 

 • Diverse henvendelser fra brugerne:
 • Legeplads udvides ved Øhavsmuseet så der også er aktiviteter for de lidt større børn.
  • Havnen vurderer muligheden evt. i samarbejde med Øhavsmuseet.
 • Indhegning af legeplads ved Kompasset.
  • Havnen undersøger omkostninger.
 • Ønske om ekstra vaskemaskine i servicebygningen ved Kompasset.
  • Havnen har i alt 4 vaskemaskiner til sejlernes rådighed, hvilket vurderes som dækkende (1 ved Kompasset, 2 på Vestkajen og en ved færgerne).
 • Tilgangen af autocampere og toiletforhold og hvad med de campere der holder uden for de afmærkede arealer?
  • Generelt er det indtrykket at mange af dem der holder uden for de godkendte pladser også betaler. Toiletterne ved pumpehuset trænger til en kraftig renovering. Er ikke med i budget 2023.
 • Forslag om at slæbested er med i pladsleje- ikke en mulighed. – for lidt med et slæbested i højsæsonen
  • Havnen ser på forbedringsmuligheder.
  • Ikke muligt at brug af slæbested oven i pladsleje i havnen, da der er mange der ikke har brug for slæbestedet og derfor ikke rimeligt de skal betale for det.
  • Problemer med p-plads til bådtrailere – bådtrailere skal placeres på den store p-plads ved slagterigrunden.
  • Rygter om at folk slår på bommen for at få den til at gå op er vandalisme og Havnen vil holder skadevoldere ansvarlige.
 • Nyhedsbrev fra havnen ?
  • Sidst i september forventes udsendt nyhedsbrev

 

 • Eventuelt

Spørgsmål  om overvågning på havnen efter begåede tyverier.

Maritim weekend 2023 ?  Samarbejde med handelsstandsforeningen ? Afviklingstidspunktet fortsat maj md. Økonomiaftaler ?

Forberedende møde om maritim weekend næste år d. 26. okt. 2022 kl. 14.00 på havnekontoret.

OBS ! Næste ordinære møde onsdag d. 7. dec. 2022 kl. 14.00 på havnekontoret.

 

 

 

 

 

 

Filtrer efter

Henter indhold

Fejl i indlæsningen af elementer

Der skete desværre en fejl, da vi prøvede at hente indholdet til denne side.

Vi beklager! Prøv venligst igen senere.

Ingen elementer fundet

Spørgsmål? Kontakt os

Faaborg Havn

Kanalvej 13
5600 Faaborg

Telefon 72 53 02 60

Send en mail