Miljø

Faaborg Havn er grøn

Det er vigtigt for Faaborg Havn at gøre en aktiv indsats for at passe på miljøet, og derfor tager vi naturligvis forskellige miljøtiltag.

Tilbage i 2010 indførte vi egenbetaling af el og vand via standere. For mange sejlere, både fastliggere og gæster, har det været en kilde til irritation, men miljøgevinsten er tydelig: Strømforbruget er faldet med 40% og vandforbruget med 30%.

Flere af vores faciliteter som toilet og bad er delvis opvarmet af solenergi, og den andel vil stige støt gennem de næste år.

Alle rengøringsmidler der bruges på havnens område er Svanemærkede. Hvis du ikke lige kan huske, hvad Svanemærket står for, så er det en statsgaranti for produkter med mindst mulig miljøbelastning.

Derudover stiller vi naturligvis også en række krav til vores leverandører.
Vi har også stationer for affaldssortering og modtageordninger for miljøfarligt affald som olie og batterier.

Vi har også en station til tømning af toiletspildevand.

Når bådfolket om foråret skal klargøre båden inden den skal i vandet, stiller vi udstyr til rådighed for havnens brugere, så afrensning af bundmaling og øvrig vedligeholdelse kan foregå på en miljøvenlig måde.

Vi håber I vil respektere vores miljøværdier og hjælpe med at passe på miljøet.

Luk alle
Åben alle

Godkend affaldsplan 2024 - 2029

Affaldsplan 2024-2026

Affaldsplanen skal sikre, at havnens modtagelse og håndtering af skibenes affald sker på en så hensigtsmæssig måde som muligt.

Indhold

 1. Beskrivelse af havnens modtageordning
 2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
 3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
 5. Beskrivelse af afgiftsordningen
 6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
 7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

 

Bilag 1: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 2: Oversigtskort over havnens område

 

Beskrivelse af havnens modtageordning

Kloakspildevand

 • Mobilt anlæg til Holding tanke: 80 liter
 • Stationært tømningsanlæg til Holding tanke: 1 anlæg for lystbåde, 3 for større skibe og 2 for færgerne. Alle anlæg er tilsluttet offentlig kloak
 • Tilkaldelse af slamsuger: Efter behov
 • Udslagsvask til kemiske toiletter: 2 til lystbåde
 • Almindelige toiletkummer: 35 stk.
 • Andet: Stationært anlæg til tømning af kloakspildevand for færgerne til Lyø, Avernakø og Ærø

Driftsaffald – olie og kemikalier

 • Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand): 2 tanke à 1000 liter
 • Ren spildolie: 2 tanke à 200 liter
 • Mobilt anlæg til bundvand/olie: 80 liter
 • Stationært anlæg til bundvand/olie: 250 liter med separator ved tankstation
 • Flydende farligt affald (malingsrester og fortynder): 2 containere à 400 liter
 • Spraydåser: 2 containere à 200 liter
 • Gasbeholdere: 2 containere à 200 liter
 • Fast farligt affald: 2 containere à 800 liter
 • Akkumulatorer og batterier: 3 beholdere à 20 liter til små batterier og 2 containere à 400 liter til akkumulatorer
 • Fast olieaffald: 2 beholdere à 200 liter til oliefiltre og 2 beholdere à 800 liter til oliedunke
 • Andet: Havnens personale afhenter akkumulatorer ved skibene og opbevarer dem i speciel container som afhentes af Stena Miljø A/S

Driftsaffald – almindeligt affald

 • Container til dagrenovation: 4-26 stk. 800 liter (afhængig af årstid)
 • Skraldespande/stativer til dagrenovation: 15 stk. 140 liter
 • Container til pap og papir: 3 stk. 1000 liter
 • Flaskecontainer: 3 stk. 600 liter
 • Container til metal (øl- og sodavandsdåser, konserves): 4 stk. 200 liter
 • Container til plast: 2 stk. 600 liter
 • Container til tovrester/bundgarn: Restaffald
 • Andet: 1 vip-container til brændbart (6 ton) og 1 container til metal (8 ton)

Vurdering af behov for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

Havnen foretager løbende visuel inspektion af faciliteterne og justerer kapaciteten efter behov. Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet behandles løbende for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Hvert tredje år gennemgås affaldsplanen grundigt for nødvendige revisioner.

Procedurer for modtagelse og indsamling af affald

Effektive modtageordninger skal medvirke til en positiv miljømæssig effekt ved at motivere skibe til at aflevere alt affald i havnen fremfor at udlede det i havet. Skibsførere bedes orientere sig om åbningstider og om modtagefaciliteten er selvbetjent eller betjent. Affaldet skal opdeles i følgende kategorier:

Kloakspildevand

 • Holding tanke: Mobilt anlæg og stationært anlæg (placering se oversigtskort)
 • Kemiske toiletter: Udslagsvask og almindelige toiletkummer (placering se oversigtskort)

Driftsaffald – olie og kemikalier

 • Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand): Tank/beholder (placering se oversigtskort)
 • Ren spildolie: Tank/beholder (placering se oversigtskort)
 • Bundvand: Hældes på tromler eller afleveres til stationært anlæg ved tankstation (placering se oversigtskort)
 • Fast olieaffald: Beholder til olie- og brændstoffiltre, olieklude mv. (placering se oversigtskort)
 • Flydende kemikalier: Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald (placering se oversigtskort)
 • Faste kemikalier: Beholder/container til forskellige typer af fast farligt affald, akkumulatorer og batterier (placering se oversigtskort)
 • Almindelige engangsbatterier: Beholder (placering se oversigtskort)

Driftsaffald – almindeligt affald

 • Dagrenovation: Container og skraldespande/stativer (placering se oversigtskort)
 • Pap og papir: Container (placering se oversigtskort)
 • Glas: Flaskecontainer (placering se oversigtskort)
 • Metal: Container til metal (placering se oversigtskort)
 • Brændbart og ikke-brændbart affald: Container (placering se oversigtskort)

Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen

Der udarbejdes et oversigtskort, som viser placeringen af modtagefaciliteterne. Kortet ophænges ved havnekontoret og ved hver bro.

Beskrivelse af afgiftsordningen

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF). Det betyder, at udgifter til affaldsbortskaffelse samt etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet kan ske ved henvendelse til havnefogeden, som udleverer en klageformular. Klagen stiles til havnebestyrelsen og Miljøstyrelsen.