Reglementer

Herunder finder du "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" og Faaborg Havns individuelle reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med særlige ordensregler, jfr. "Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" (nr. 9139 af 15. april 2002)

Luk alle
Åben alle

Reglement for Faaborg Havn

Tillægsreglement for Faaborg Havn

Dette er at betragte som Faaborg Havns individuelle reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde, indeholdende særlige ordensregler, gældende for havnen, jf. "Bekendtgørelse om standardregler for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne", (nr. 9139 af 15. april 2002).

Faaborg Havn består af følgende:

 • En færgehavn med en dybde på 7 meter. Øst for denne en kanaludmunding som fører til inderhavnen. Kanalen besejles af både med en max. dybgang på 1,40 m og en frihøjde på 1,50 m under broerne ved daglig vande. Færgehavnen består af tre færgelejer. Det østligste er taget ud af drift, dernæst et, der benyttes til færgen til Ærø, det tredje er til Lyø/Avernakø-færgen. Trafikken skal vise hensyn, da færgerne svajer uden for havnen. I den vestlige side af færgehavnen er der en 180 m lang kaj. Kajen benyttes også til krydstogtskibe/charterskibe.
 • En egentlig trafikhavn med to kajer: den gamle kulkaj, og midterpieren til anløb af større skibe. Inderhavnen har et færgeleje for færgen til Bjørnø, resten er delvis benyttet til faste og gæstepladser for lystbåde. I inderhavnen forefindes en gammel håndbetjent kran med et max. løft på 3 tons.
 • Fiskerihavnen, der ligger i den vestlige side af trafikhavnen og er forbeholdt fiskefartøjer. Der forefindes en lossekaj med en kran med et max. løft på 500 kg. I fiskerihavnen er der en bunkerbro, hvor der kan tankes diesel og benzin samt diverse olieprodukter.
 • Vest for trafikhavnen forefindes et beddingsanlæg ved Faaborg Bådebyggeri og Motorværksted.
 • Værftshavnen tilhører Faaborg Værft og må ikke anløbes af lystfartøjer. Flydedokken er til servicering af søværnets skibe. Der anmodes om at holde godt klar syd om denne og værftshavnen, når der ind- og uddokkes skibe, og i givet fald afvente til sikker passage er mulig uden gene for de arbejdende fartøjer. Dette forekommer for både, der sejler til og fra Marinaen.
 • Faaborg Marina ligger nordøst for selve havnen efter værftshavnen. Marinaen består af 350 kontraktudlejede pladser. I bunden af marinaen forefindes en servicekaj, der benyttes til optagning og isætning af både, der foregår med vognmand. Kajen og broen er afmærket med gult og må ikke benyttes til overnattende både. Her placeres også havarerede både. Ved broen er der en mastekran med et max. løft på 250 kg.
 • I umiddelbar forbindelse hermed har Faaborg Sejlklub en bro med 65 pladser, som drives af klubben.

1.0 Lokale bestemmelser.

Faaborg Havn er en ISPS-godkendt havn, med sikrede kajstrækninger for skibe der er omhandlet af disse regler. Østkajen er forbeholdt disse skibe. Ved sådanne anløb vil det forekomme, at dele af havneområdet er afspærret, og der vil være adgangskontrol til området.

1.1 Færgehavnen må kun anløbes af færgerne.

1.2 Ved ankomst og afgang skal der vises hensyn, da færgerne svajer uden for havnen.

2.0 Trafikhavnen.

2.1 Østkajen og midterpieren er forbeholdt skibe over 30 m. Ved kulkajen kan både over 12 m få anvist plads.

2.2 Øvrige lystfartøjer henvises til inderhavnen og ledige pladser ved broerne.

2.3 Kajen ved toiletspildevandsanlægget forlades umiddelbart efter endt tømning af tank.

2.4 Generelt må der ikke fortøjes ved gult afmærkede fenderværker, da disse har en speciel funktion.

2.5 Fra kl. 10-14 er der fri liggeplads for gæstesejlere, der ønsker at proviantere.

2.6 Havnepenge kan betales i de hertil opstillede automater tre steder på havnen - se oversigtskort. For øvrige sejlere opkræves havnepenge dagligt på broerne.

3.0 Fiskerihavnen.

3.1 Lossekajen forlades umiddelbart efter endt losning. Denne er markeret med gult fenderværk.

3.2 Når der ikke forventes kuttere til lossekajen, kan den benyttes til at rigge om, men skal forlades umiddelbart efter endt arbejde.

3.3 Redskaber, der er afrigget, skal køres væk fra kajområdet og broen, til garnplads eller i hallen.

3.4 Hjemmehørende kuttere, der midlertidigt ikke driver fiskeri, skal ligge uden på hinanden for at give dem, der fisker, bedst mulig plads.

3.5 Udenbys kuttere henvises til trafikhavnen efter endt losning, såfremt der ikke er plads i fiskerihavnen.

3.6 Udenbys kuttere aflæser elmåler ved ankomst og afgang, og afregner til havnens gældende takster. ”Glemmer” man det, afregnes der for skibets længde pr. døgn efter havnens gældende takster. Denne bestemmelse er ændret til at der betales for elforbrug ved at bruge betalingsstanderne for el og vand.

3.7 Hjemmehørende kuttere aflægger årligt regnskab for elforbrug. De der ikke kun driver fiskeri lokalt, fører journal over forbrug i de enkelte havne.

3.8 Det er forbudt at sætte garn og ruser inden for havnens område. Ligeledes skal samtlige indsejlinger holdes fri i en afstand af mindst 50 m til begge sider. Ved det østligste færgeleje gælder det 100 m øst for dette, således at kanalindsejlingen er friholdt mindst 50 m øst for, og helt vest for færgehavnen. Ligeledes må der ikke sættes ruser eller lignende ved beddingen, ej heller i en afstand af mindst 200 m fra værftets flydedok.

4.0 Oliebroen.

4.1 Broen forlades umiddelbart efter endt tankning.

4.2 Uden for åbningstiderne må broen kun anløbes af skibe og både med nøgle til anlægget – beregnet for selvbetjening.

4.3 Der skal sikres bedst muligt mod spild. Der skal konstant være mindst en person ved slangen under hele tankningen.

4.4 Klude holdes parat til eventuelt spild.

4.5 Er uheldet ude kontaktes havnekontoret hurtigst muligt.

5.0 Lystbådehavnen.

5.1 Både og joller må ikke henstilles på havnens arealer uden havnens tilladelse.

5.2 Bådstativer og andet grej der benyttes til vinteropbevaring skal være mærket med navn og pladsnummer.

5.3 Arealerne skal være ryddet senest 1. juni ved sæson start.

5.4 Master og bomme der anbringes i masteskuret skal være mærket med pladsnummer og navn.

5.5 Ved salg af båd skal alt grej tilhørende båden fjernes fra havnens område såfremt båden ikke fortsat har plads i havnen.

5.6 Både med bådplads i havnen skal fremstå i en rimeligt vedligeholdt stand.

Faaborg Havn den 21. december 2011.

Standardreglement

STANDARDREGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I DANSKE LYSTBÅDEHAVNE OG MINDRE FISKERIHAVNE.

For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn, jfr. bekendtgørelse om standardregler for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (nr. 9139 af 15. april 2002).

1. Generelle bestemmelser.

1.1 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

1.2 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder der udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler, kan benytte slæbesteder efter behov.

1.3 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket.

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved ”lastning/losning”, reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

2.8. Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt til at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er læsset, vel fortøjet og affenderet i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

2.12 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de midterste både.

2.13 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende.

3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.

3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.

3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser.

4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.

4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket ”Spildolie” eller ”Olieholdigt bundvand”.

4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.

4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

 1. Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
 2. Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.
 3. Fiskeri.
 4. Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.
 5. Badning og dykning fra skibe eller bolværker.
 6. Placering af husbåde.
 7. Teltslagning og opstilling af campingvogne.

4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.

4.10 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser.

5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedernes anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.

Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person- og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller indsejlingen fra havnen.

5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.

Spørgsmål? Kontakt os

Faaborg Havn

Kanalvej 13
5600 Faaborg

Telefon 72 53 02 60

Send en mail